Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Zapewniając równy dla wszystkich akcjonariuszy dostępu do informacji przekazywanych przez GOBARTO S.A., Zarząd GOBARTO S.A. postanowił, iż w okresach poprzedzających publikację raportów okresowych (okresy zamknięte w rozumieniu Rozporządzenia MAR) nie będą prowadzone rozmowy, jak również organizowane spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedstawicielami mediów.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji

Początek okresu zamkniętego

Liczba dni okresu zamkniętego

Koniec okresu zamkniętego

1.

Raport roczny za rok obrotowy 2017
22 marca 2018
20 lutego 2018

30

22 marca 2018

2.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
22 marca 2018
20 lutego 2018

30

22 marca 2018

3.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018
15 maja 2018
15 kwietnia 2018

30

15 maja 2018

4.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018
21 sierpnia 2018
22 lipca 2018

30

21 sierpnia 2018

5.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
14 listopada 2018
15 października 2018

30

14 listopada 2018

                     

GOBARTO S.A. przypomina również o możliwości zmiany wskazanych przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych.

Stosownie do normy par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2014.133 z późn. zm.), zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego.

Powyższe może zatem wpłynąć na początek oraz koniec okresu zamkniętego.