Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Zapewniając równy dla wszystkich akcjonariuszy dostępu do informacji przekazywanych przez GOBARTO S.A., Zarząd GOBARTO S.A. postanowił, iż w okresach poprzedzających publikację raportów okresowych (okresy zamknięte w rozumieniu Rozporządzenia MAR) nie będą prowadzone rozmowy, jak również organizowane spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedstawicielami mediów.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji

Początek okresu zamkniętego

Liczba dni okresu zamkniętego

Koniec okresu zamkniętego

1.

Raport roczny za rok obrotowy 2018
3 kwietnia 2019
4 marca 2019

30

3 kwietnia 2019

2.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
3 kwietnia 2019
4 marca 2019

30

3 kwietnia 2019

3.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019
15 maja 2019
15 kwietnia 2019

30

15 maja 2019

4.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
28 sierpnia 2019
29 lipca 2019

30

28 sierpnia 2019

5.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
19 listopada 2019
20 października 2019

30

19 listopada 2019

                    

GOBARTO S.A. przypomina również o możliwości zmiany wskazanych przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych.

Stosownie do normy par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego.

Powyższe może zatem wpłynąć na początek oraz koniec okresu zamkniętego.