Tekst Jednolity Statut Spółki Gobarto S.A. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Gobarto Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Gobarto S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. 

§ 3

1. Spółka działa na podstawie Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 5

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie: 

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 

01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 

01.16.Z Uprawa roślin włóknistych 

01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 

01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 

01.30.Z Rozmnażanie roślin 

01.46.Z Chów i hodowla świń 

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach Tekst Jednolity Statut Spółki Gobarto S.A. 

01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 

10.84.Z Produkcja przypraw 

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 

46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór 

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 

46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

49.41.Z Transport drogowy towarów 

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport 

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 

64.91.Z Leasing finansowy 

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

69.10.Z Działalność prawnicza 

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

71.11.Z. Działalność w zakresie architektury 

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

73.1. Reklama 

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych 

79.11.A Działalność agentów turystycznych 

79.11.B Działalność pośredników turystycznych 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

85.5 Pozaszkolne formy edukacji 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

2. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu. 

3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.


III. KAPITAŁ, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI

§ 6

Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane w każdy sposób przewidziany przepisami prawa. 

2. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. 

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia. 

5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. 

IV. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§ 9

Założycielami Spółki są:

- Marek Bolesław Duda, 

- Bogna Maria Duda – Jankowiak, 

- Marcin Jerzy Duda, 

- Maciej Józef Duda. 

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: 

a)Walne Zgromadzenie; 

b) Rada Nadzorcza; 

c) Zarząd. 

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. 

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie. 

6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisanym terminie. 

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. 

8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

9. Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. O zmianie porządku obrad akcjonariusze zostaną przez zarząd powiadomieni najpóźniej na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

10. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia. 

11. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. 

2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do księgi protokołów załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

§ 13

1. Jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy: 

a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem; 

b) wnioskach o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób; 

c) wnioskach dotyczących spraw osobowych; 

d) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 14

Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Grąbkowie lub w Ujazdówku. 

§ 16

1. Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku; 

c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania; 

d) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa; 

e) połączenie i przekształcenie Spółki; 

f) rozwiązanie Spółki; 

g) emisja obligacji zamiennych na akcje; 

h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

i) odwoływanie i zawieszanie Członków Zarządu Spółki przy czym mogą one nastąpić tylko ze względu na ważne powody określone w § 26 ust. 2 statutu Spółki; 

j) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy; 

k) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki; 

l) upoważnienie Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy); 

m) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub spółki zależnej; 

n) inne sprawy, które według Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty uchwał wymienionych w ust. 1 oraz we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, podlegają zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. 

3. Nabycie lub zbycie nieruchomości (własności lub prawa użytkowania wieczystego) albo udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość umowy nie przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych. 

VII. RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście. 

4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych. 

§ 18

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące. 

2. Rada Nadzorcza obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na wniosek Zarządu lub działającego w jego imieniu pełnomocnika. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

5. Członkowie Zarządu, jego pełnomocnicy lub inne osoby zaproszone przez Zarząd mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw tyczących się bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia. 

6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych albo pocztą elektroniczną, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. 

7. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia. W takim przypadku uchwały są ważne gdy w głosowaniu brało udział 2/3 członków Rady Nadzorczej. 

8. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. 

9. Do protokołów powinny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej. 

10. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu. 

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

13. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

14. Członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. 

15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. 

16. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej stale bądź czasowo pełnienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków, ich wykonanie przejmuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek wybrany przez Radę Nadzorczą. 

§ 19

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 Członków Rady Nadzorczej. 

§ 20

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu należy: 

a) Powoływanie Członków Zarządu, oraz odwoływanie ich z pełnionych funkcji, przy czym odwołanie Członków Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki;

b) reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu;

c) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu przez nią wszelkich umów z członkami Zarządu; 

d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu; 

e) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej; 

f) opiniowanie i rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady lub podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia; 

g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego; 

h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym; 

i) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat; 

j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań oraz postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium; 

k) zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych z Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym zawieszenie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki. 

l) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany treści statutu Spółki, która dokonana ma być uchwałą Walnego Zgromadzenia; 

m) zatwierdzanie budżetów i programów uchwalonych przez Zarząd w myśl § 25 statutu Spółki; 

n) zawieranie przez Spółkę umowy z osobą powiązaną, za wyjątkiem umów, które nie wymagają uchwały Zarządu na podstawie § 23 ust. 2 statutu Spółki. Jako osobę powiązaną ze Spółką rozumie się osobę fizyczną lub prawną spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) jest członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem; 

2) jest akcjonariuszem posiadającym ponad 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

3) jest członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej lub prokurentem spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osób wymienionych w pkt 1-4; 

3. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności. 

VIII. ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki. 

2. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu („Członkowie Zarządu”). 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. 

3. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. 

4. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. 

5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza.

1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności 

przekraczające zwykły zarząd Spółką: 

1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; 

2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki; 

3) zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych; 

4) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 23 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych; 

5) nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych; 

6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł; 

7) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę wyższą niż 20.000.000 złotych;

8) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 

9) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych;

10) emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 

11) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek; 

12) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych; 

13) opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego; 

14) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie później niż po upływie 3 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu Zarządu. 

4. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. 

5. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym), w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§ 24

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Rada Nadzorcza może również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie niezależnie od ich wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

4. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

§ 25

1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego. 

§ 26

1. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów. 

2. Do ważnych powodów odwołania albo też zawieszenia członka zarządu w pełnionych funkcjach, należą wyłącznie: 

1) popełnienie przestępstwa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiejkolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które członek zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają; 

2) naruszenie postanowień § 25 albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji członka Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom; 

3) dopuszczenie do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, jeżeli wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie: 

(i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub 

(ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń: 

· zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP, 

· zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami, 

· wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, 

· zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki, 

· wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, 

· zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przezwyciężenia przy zachowaniu najwyżej staranności przez Spółkę. 

· obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu, o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki. 

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. 

2. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 28

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. Mogą one być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. 

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie później jednak niż na 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. 

§ 29

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31.12.2002 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące drugiego) roku. 

3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. 

§ 30

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

a) podwyższenie kapitału zakładowego, 

b) odpisy na kapitał zapasowy,

c) odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne, 

d) dywidendę dla akcjonariuszy, 

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. 

a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 

b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. 

c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 

§ 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.